Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN OPLEIDINGEN BOSMAN ADVIES & OPLEIDING

 

1.     AANMELDING

1.1  De aanmelding voor de opleiding dient schriftelijk te geschieden door middel van een aanvraagformulier of ondertekening offerte.

1.2  Bosman Advies & Opleiding is niet verplicht te onderzoeken of het aanvraagformulier of offerte werd ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

1.3  De opdrachtgever geeft aan Bosman Advies & Opleiding de opdracht door middel van het opsturen van het door de opdrachtgever ondertekende aanvraagformulier of ondertekende offerte.

1.4  Bosman Advies en Opleiding kan de aanmelding van een deelnemer voor de opleiding afwijzen zonder opgave van redenen.

1.5  Nadat Bosman Advies & Opleiding de aanmelding heeft geaccepteerd, maakt zij een afspraak voor het  geven van de cursus en verstuurt zij een opdrachtbevestiging (indien dit al niet is geregeld in de offerte).

1.6  De acceptatie van de ondertekende offerte of de ondertekende aanmelding en het versturen van de opdrachtbevestiging heeft tot gevolg, dat tussen de opdrachtgever en Bosman Advies & Opleiding een overeenkomst ontstaat waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

1.7  Indien bij aanvang van de opleiding het inschrijfgeld door Bosman Advies & Opleiding niet is ontvangen, is Bosman Advies & Opleiding gerechtigd de cursist van deelname uit te sluiten.

 

2.     OPLEIDING

2.1  Bosman Advies & Opleiding geeft de opleiding aan de deelnemer op de wijze zoals omschreven in de informatie of offerte.

2.2  Bosman Advies & Opleiding  draagt zorg voor deugdelijk lesmateriaal.

2.3  Bosman Advies & Opleiding draagt zorg voor de kwaliteit van de docenten/instructeurs; deze kunnen in dienst van Bosman Advies & Opleiding zijn of worden ingeleend.

 

3.     ADMINISTRATIEVE REGELS

3.1  Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk onder de volgende voorwaar­den:

·       annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

·       bij annulering tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding, wordt 50% van het inschrijfgeld aan de opdrachtgever gerestitueerd;

·       bij annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van de opleiding, is het volledige cursusgeld verschuldigd;

·       bij verhindering van deelname, om welke reden dan ook, heeft de opdrachtgever het recht om een plaatsvervanger aan te melden.

3.2  Indien bij de annulering van de overeenkomst niet is voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 3.1, is de opdrachtgever het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

3.3  Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de instructeur/docent van Bosman Advies & Opleiding, zal van Bosman Advies & Opleiding er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan zal Bosman Advies & Opleiding in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken. De overeenkomst tussen Bosman Advies & Opleiding en de opdrachtgever blijft gewoon bestaan.

3.4  Bosman Advies & Opleiding behoudt zich het recht voor een opleidingsdatum te wijzigen. Bosman Advies & Opleiding zal hierover de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.

3.5  Voor eventuele schade, voortvloeiend uit het veranderen van een opleidingsdatum, is Bosman Advies & Opleiding niet verantwoordelijk.

 

4.     BETALING

4.1  De cursuskosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en dienen uiterlijk 14 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding in het bezit van Bosman Advies & Opleiding te zijn. Bij niet tijdige betaling van de cursuskosten is Bosman Advies & Opleiding gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.2  De door Bosman Advies & Opleiding verzonden facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel ervan, is Bosman Advies & Opleiding gerechtigd per maand 1% rente over het factuurbedrag in rekening te brengen. Indien tot incasso wordt overgegaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelij­ke kosten ten laste van de opdrachtgever. De buitenge­rechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,--.

4.3  Indien er meer deelnemers zijn, dan door de opdrachtgever is aangegeven op het aanvraagformulier of offerte, zullen de meerkosten achteraf in rekening worden gebracht.

 

5.     ALGEMEEN

5.1  De deelnemer aan de opleiding mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij Bosman Advies & Opleiding.

5.2  Indien de deelnemer niet, of in beperkte mate, gebruikt maakt van het recht tot bijwoning van de mondelinge lessen die deel uitmaken van de opleiding waarvoor hij/zij staat ingeschreven, vindt geen restitutie van een gedeelte van de cursuskosten plaats.